Guangzhou Automobile Group Motor Brand Launch (Speech) 11/7/2018